فقط میتونم بگم
ای خدا دلگیرم ازت


زندگی این بد بختا رو ببینین ، مخصوصا اولی (از کجا داره آب می خوره !!!)
قوت جان گر نیست جان محفوظ باد جان درگیر زمان محفوظ بادسفره ی ما گر پر از خالی بُوَد یادمانِ بوی نان محفوظ باد
خنده بر لب ها اگر خشکیده است اشک و آه بی امان محفوظ باد
چرخ گردون گر به کام ما نگشت کج روی های زمان محفوظ باد
بره ی بریان اگر مقدور نیست آش کشک خاله جان محفوظ باد
ما دگر با فقر عادت کرده ایم غر و لند کودکان محفوظ باد
یا اگر مردیم زیر بار فقر جان آقا زادگان محفوظ باد
پشتم از بار گرانی گشته خم حمل این بار گران محفوظ باد


الان چه احساسی داری !؟